Uygulama Anaokulu Yönergesi

 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu

UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönerge; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında bulunan öğrencilerin, okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özelliklerini tanımalarına, uygulama ve staj yapmalarına olanak sağlamak ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi çalışanlarının çocukları öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara okul öncesi eğitim vermek için açılacak olan Uygulama Anaokulu’nun kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 2- Bu Yönergede adı geçen:

 

Üniversite                   :Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

Rektörlük                   :Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünü,

Rektör                         :Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

Anaokulu                    :Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

                                     Meslek Yüksekokulu Uygulama Anaokulu’nu,

Birim Sorumlusu        :Uygulama Anaokulu Yöneticisini,

Öğretmen                   :Uygulama Anaokulu’nda eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten

                                     Öğretmeni,

Veli                             :KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama

                                    Anaokulu’ndan hizmet alan anne babayı,

Personel                      :KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama

                                    Anaokulu Personelini,

                                    ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Amaçlar, İlkeler ve Çalışma Kuralları

 

Anaokulunun Amaçları

MADDE 3- Uygulama Anaokulu’nun amaçları Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a)                  Çocukların; Atatürk, yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,

b)                 Çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişimlerini sağlayacak eğitim ortamı hazırlamak,

c)                  Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin olanaklarını dikkate almak,

d)                 Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmaları yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,

e)                  Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesini ve yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı nitelikte planlı bir eğitim programı uygulamak,

f)                  Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte etkinlikler düzenlemek,

g)                 Eğitimi, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütmek; çocuklara eşit davranmak ve bireysel özelliklerini göz önünde bulundurmak; çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulamamak ve kısıtlamalara yer vermemek,

h)                 Fırsat eğitiminden yararlanmak ve kazandırılacak değerlerin, çocukların kendi deneyimlerine dayandırılmasına önem vermek,

i)                   Okul-aile işbirliği içinde eğitim vermek,

j)                   Çocuk gelişimi ve benzeri dallarda eğitim gören öğrencilerin gözlem, uygulama, araştırma amaçlı stajları için imkanlar ölçüsünde gerekli şartları sağlamak,

k)                 Çocukları temel eğitime hazırlamaktır.

 

Anaokulunun İlkeleri

MADDE 4- Uygulama Anaokulu’nun ilkeleri aşağıda belirtilen maddelerden oluşur.

a)                  Çocukların bedensel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal yönden gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmaları sağlanır.

b)                 Çocukların milli, manevi, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı olunur.

c)                  Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli olmaları sağlanır.

d)                 Çocukların benlik kavramını geliştirmelerine, kendilerini ifade etmelerine, bağımsızlıklarını kazanmalarına ve özdenetimlerini sağlamalarına olanak tanınır.

e)                  Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı sağlanır.

f)                  Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem verilir.

g)                 Çocukların hayal güçlerinin gelişimini, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerileri kazandırılır.

h)                 Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.

i)                   Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.

j)                   Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.

 

 

Anaokulunun Çalışma Kuralları

 

MADDE 5- Anaokulunun çalışma kuralları aşağıda belirtilen maddelerden oluşur.

a)                  Anaokulunda tam gün eğitim yapılır.

b)                 Anaokulunda aralıksız eğitim esas olup teneffüs yapılmaz.

c)                  Bir gruptaki çocuk sayısı 10’dan az, 20’den fazla olamaz.

d)                 Anaokulu, hafta sonu ve diğer resmi tatillerde kapalıdır. Ayrıca aşağıda belirtilen özel nedenlerle Rektörlük Makamının onayı ile Anaokulu kapatılabilir.

1)                 Bulaşıcı hastalık salgınlarında,

2)                 Anaokulu’nun fiziksel koşullarında ortaya çıkan olağanüstü durumlarda,

3)                 Anaokulu’nda çocuk sayısının en az olduğu yaz aylarında bakım ve onarım gerektiğinde.

e)                   Yukarıdaki belirtilen özel nedenlerle Anaokulu’nun kapalı olduğu dönemlerde çocuklardan ücret alınmaz.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Anaokulu Kurul ve Personelleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Kurul ve Personeller

 

MADDE 6- Uygulama Anaokulu aşağıdaki organ ve görevlilerden oluşur:

a)                  Yürütme Kurulu

b)                 Uygulama Anaokulu Yöneticisi

c)                  Öğretmen

d)                 Öğretmen Yardımcısı

e)                  Rektör tarafından görevlendirilecek akademik ve idari personel

 

Yürütme Kurulu

MADDE 7- Yürütme Kurulu, aşağıda tanımlanan üyelerden oluşur:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Koordinatörü: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü veya görevlendireceği Müdür Yardımcılarından biridir.

İdari Personel: Rektör tarafından görevlendirilecek Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanlarından biri veya Hukuk Müşaviridir.

Uygulama Anaokulu Yöneticisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

Döner Sermaye İşletme Müdürü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü’dür.

Akademik Üyeler: Her yılın Eylül ayı içerisinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Çocuk Gelişimi Programı’nda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından ve tercihen birimde çocuğu olmayan iki kişiyi görevlendirir.

Veli Temsilcisi: Her yılın Eylül ayı içerisinde Uygulama Anaokulu Yöneticisi velilere toplantı çağrısı yapar. Toplantıya Uygulama Anaokulu Yöneticisi başkanlık yapar. Salt çoğunlukla toplanan veliler, kendi aralarından bir adayı veli temsilcisi olarak seçerler.

Kurulun Raportörü Uygulama Anaokulu Yöneticisi’dir.

Yürütme Kurulu’nda görevlendirmeler, doğal üyeler dışında bir yıl içindir. Seçimlerinden sonraki Eylül ayı içerisinde değişiklik olmadığı takdirde görev süreleri bir yıl daha uzatılmış sayılır. Yürütme Kurulu’na, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Koordinatörü başkanlık yapar. Yürütme Kurulu’nun oluşumu, tüm öneri ve seçimler tamamlandıktan sonra Rektör’ün onayı ile kesinleşir.

 

Yürütme Kurulunun Görevleri

MADDE 8- Yürütme Kurulu, Uygulama Anaokulu’nun işleyişiyle ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda kararlar alır.

a)                  Anaokulunun genel kurallarının, kayıt, izin, devam, devamsızlık, ilişik kesme durumlarının belirlenmesi,

b)                 Yıl içindeki yaz-kış vb. tatillerin belirlenmesi,

c)                  Öğretmen ve diğer personelin görevlendirilme teklifinin yapılması,

d)                 Anaokuluna gelen akademik araştırma taleplerinin değerlendirilmesi,

e)                  Bu “Yönerge” maddelerinde yer almayan durum ve konularla ilgili öneri ve müracaatların karara bağlanmasıdır.

 

 

 

 

Uygulama Anaokulu Yöneticisi

MADDE 9- Uygulama Anaokulu Yöneticisi; Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Koordinatörü ile işbirliği içerisinde birim içerisinde uygulamakla yükümlüdür. Personel arasında gerekli iş bölümünü ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar. Anaokulunun idari, eğitsel ve teknik işlerini yönetmekle yükümlü olup bu hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için gereken tedbirlerin alınması ve denetlenmesinden sorumludur. Ayrıca çocuklar için uygun yemek programlarının belirlenmesi ve özel kutlamaların planlanması konularından da sorumludur. Uygulama Anaokulu’ndaki günlük, aylık ve yıllık eğitim programının içeriğinin belirlenmesi ve uygulanmasından, öğretmen ve çocukların gözlem ve değerlendirmeleri, hizmet içi eğitim programının belirlenmesi, çocukların sağlık ve güvenlikleri açısından gerekli koşulların sağlanması için önlemlerin alınması, aile katılımı çalışmalarının ve eğitim gezilerinin tasarlanması ve yürütülmesinden sorumludur Uygulama Anaokulu Yöneticisi gereken durumlarda önerilerini Yürütme Kurulu’na getirir, karar ve çalışmalarında Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Gerektiğinde öğretmen toplantılarına katılır.

 

Öğretmen

MADDE 10- Öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Eğitim programlarına uygun olarak yıllık ve günlük planları hazırlar ve uygular.

b) Çocukların kişisel bilgi formunu doldurur, gelişim kayıtlarını tutar ve yılsonu gelişim raporlarını hazırlar.

c) Anne ve babalarla yapılacak çalışmaları planlar ve uygular.

d) Çocukların anaokuluna geliş ve gidişlerinden, yemek ve dinlenme zamanlarından sorumludur.

e) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli tedbirleri alır.

f) Anaokulu yöneticisinin vereceği diğer eğitim-öğretim ile ilgili görevleri yapar.

 

Öğretmen Yardımcısı

Madde 11- Öğretmen yardımcılığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Stajyer Öğrencileri tarafından gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda Öğretmen yardımcısı olarak ön lisans veya Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunları arasından alınabilir.

Öğretmen Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a)      Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik, eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak kendisine verilen işleri yürütür.

b)      Uygulama Anaokulu Yöneticisi ile öğretmenler tarafından verilen görevleri yapar.

 

Uygulama Alanı ve Personel İhtiyacı

MADDE 12- Anaokulunun uygulama alanı Rektörlükçe tahsis edilecek ünitelerdir. Anaokulunun öğretmen, öğretmen yardımcısı, akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Kayıt-Kabul, Devam-Devamsızlık ve İlişik Kesme

 

Kayıt Zamanı

MADDE 13- Anaokuluna kayıtlar Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği tarihlerde yapılır. Ancak Anaokulu koşulları uygun ise yıl boyunca başvuru kabul edilebilir.

 

Anaokuluna Kayıt

MADDE 14-  Kayıt–kabul işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a)                  Anaokuluna kayıt yaşı Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve ön kayıt tarihinden önce ilan edilir.

b)                 Üniversite personelinin çocukları Anaokuluna öncelikli olarak kabul edilir. Anaokulu’nun kapasitesinde boşluk bulunması durumunda üniversite dışından yapılan başvurular da kabul edilebilir.

c)                  Başvuru sayısının Anaokulu kapasitesinin üstünde olması halinde, çocuğun hem annesinin hem babasının üniversite personeli olması ve üniversitede geçen hizmet süreleri dikkate alınarak veliler arasında yapılan sıralamaya göre kabul işlemi yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği durumunda ise, anaokuluna alınacak çocuklar kura ile Yürütme Kurulu’nca belirlenir.

d)                 Özel eğitime muhtaç çocuklardan; Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince, “okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir.” raporu verilmiş ve “eğitilebilir” olanlar ile birden fazla özrü bulunmayanlar, kapasitenin 1/10’u oranında Anaokuluna kaydedilebilir.

e)                  Anaokuluna bulaşıcı hastalık taşıyan (hastalık süresince), ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel engelleri olan çocuklar alınmaz.

f)                  Başvurular Anaokulu Yöneticisi tarafından kabul edilir ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

Çocukların Gruplandırılması

MADDE 15- Yürütme Kurulu; Anaokulu’nun fiziki koşullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları da dikkate alarak okula alınacak çocukların sayısını tespit eder. Kız ve erkek çocukların sayı itibarıyla gruplara dengeli olarak dağılımını sağlar. Anaokuluna kabul edilen çocuklar, yaşları dikkate alınarak gruplara ayrılır ve buna göre eğitim programı uygulanır. Her grup için bir öğretmen görevlendirilir.

 

Kayıt İçin Alınacak Belgeler

MADDE 16-  Ön ve kesin kayıt için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

a)                  Anaokuluna ön kayıt için anaokulundan alınacak başvuru formu doldurulur.

b)                 Kesin kayıt için başvuru formu dışında aşağıdaki belgeler gereklidir:

            - Aşı kartı

            - Bulaşıcı hastalık taşımadığını gösteren rapor (Hepatit Markerleri ve Parazit Raporu)

            - Anaokulu kayıt sözleşmesi

            - Vesikalık fotoğraf

 

Velilerden İstenecek Malzeme

MADDE 17- Yürütme Kurulu’nca gerekli görülen, çocuğun kullanacağı özel eşya ve kırtasiye malzemeleri dışında çocukların ailelerinden başka bir malzeme istenmez.

 

 

 

 

 

 

 

Devam - Devamsızlık

 

MADDE 18- Devam - Devamsızlık durumuyla ilgili uygulamalar aşağıda belirtilen maddelerden oluşur.

a)                  Kaydı yaptırılan çocukların anaokuluna düzenli gelmelerinin sağlanması esastır. Üç günü geçen devamsızlıklarda veli tarafından anaokulu yönetimine mazeret bildirilir.

b)                 Bulaşıcı hastalık sebebiyle devam edemeyen çocuklar, ancak okula devamında sakınca olmadığına ilişkin doktor raporu ile tekrar okula devam edebilirler.

c)                  Veliler Anaokulu Yönetimine bilgi vermek koşulu ile izinli oldukları ya da tatil yapacakları sürede çocuklarını geçici olarak anaokuluna göndermeyebilirler. Çocuğun anaokulundan ayrılabilmesi için velinin bu isteğini 15 gün önceden Anaokulu Yönetimine yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

 

İlişik Kesme

MADDE 19- Aşağıdaki nedenlerden dolayı ilişik kesme işlemleri yapılır.

a)                  Aşağıda belirtilen durumlarda çocuğun kaydı, Yürütme Kurulu tarafından silinir:

-Aylık ücretlerin düzensiz ve gecikmeli olarak ödenmesinin alışkanlık haline getirilmesi nedeni ile yapılan yazılı uyarının dikkate alınmaması,

-Çocuğun mazeretsiz ve aralıksız olarak 30 gün süreyle anaokuluna devam etmemesi,

-Kayda esas olan bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun saptanması,

-Velilerin Uygulama Anaokulu yönergesindeki esaslara uymaması durumunda kaydı silinir.

b)                 Çocuğun ilişiği, ayrılma belgesi onaylanıp işlem tamamlandıktan sonra kesilmiş olur.

c)                  Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan ücret iade edilmez.

d)                 Çocuğun ilişiğinin kesilebilmesi için geçmişe dönük tüm aylık ödemelerinin yapılmış olması gerekir.

e)                  İlişiği kesilen çocuğun kayıt amacıyla tekrar başvurusu halinde başvuru sıralamasının en sonunda yer alır.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Mali Hükümler

 

Alınacak Ücretin Belirlenmesi ve Tahsil Edilmesi

 

MADDE 20- Uygulama Anaokulu’na kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak ücret ve tahsilat şu hükümlere göre yapılır.

a)                  Çocukların bakımı, beslenmesi ve eğitimi için alınacak ücretler belirlenirken çevrenin ekonomik durumu, okulun sağladığı olanaklar göz önünde bulundurulur. Her yıl en geç Eylül ayı başında Yürütme Kurulunca belirlenen ücret, 15 Eylül’den itibaren uygulamaya konulur. Olağanüstü durumlarda ücret arttırılmasına karar verilebilir.

b)                 Yürütme Kurulu üniversite çalışanlarının çocuklarına farklı ücret uygulamasını kabul edebilir.

c)                  Anaokulunda iki veya daha fazla çocuğu olan velilerden % 20 daha az ücret alınır.

d)                 Ücretler Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün belirleyeceği banka hesabına her ayın 20’sine kadar yatırılarak dekontunun bir sureti Anaokulu Yönetimine teslim edilir.

e)                  Yeterli talep olduğu takdirde ulaşım için servis konulabilir. Servis ücreti aylık ücretin dışındadır. Servis talep eden veliler servisle ilgili şartnameyi imzalamak zorundadırlar.

f)                  Eğitimi aksatacak nitelikteki sel, deprem, salgın hastalık, şiddetli soğuk ve sıcak gibi olağanüstü durumlarda; mülki makamların ve Hıfzıssıhha Kurulu’nun gerekli görmeleri ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile anaokulunun kapatılması halinde, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretinden düşülür.  

 

Mali İş ve İşlemler

MADDE 21- Uygulama Anaokulu’nun gelir gider iş ve işlemleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce döner sermaye işletme mevzuatına göre yürütülür.

 

Yardımlar

MADDE 22- Uygulama Anaokulu’nun genel işleyişi, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ve eğitimin desteklenmesi amacıyla her türlü bağış ve yardımlar kabul edilir. Sağlanan yardımlara ve yapılan harcamalara ilişkin kayıtlar mevzuata uygun olarak tutulur.

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

 

Diğer Hükümler

 

MADDE 23- Uygulama Anaokulu’nda çocukların gelişim, eğitim ve sağlık durumları ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlem ve gelişim dosyası tutulur. Çocuğun kayıtlı olduğu ilköğretim okulunun isteği üzerine dosya okula gönderilir.

 

 

MADDE 24- Çocuğunu anaokuluna kaydettiren veli bu yönergede belirtilen tüm koşulları aynen ve eksiksiz olarak kabul etmiş sayılır.

 

 

 

MADDE 25- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

GEÇİCİ MADDE 1- Uygulama Anaokulu Yürütme Kurulu oluşuncaya kadar, bu kurulun görevleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

Yürürlük

MADDE 26- Bu Yönerge Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 27- Bu Yönerge hükümleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör’ü tarafından yürütülür.